Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Ministrica Anja Kopač Mrak

MDDSZ

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Spoštovani!

Tokrat se javno in neposredno obračamo tudi na vas kot pristojno ministrico za t.i. politiko socialnega in invalidskega varstva, saj očitno na to vašo odgovornost vse prevečkrat pozabite ali jo celo zanikate. Bolj konkretno, mislim predvsem na problematiko, povezano z netransparentnim delovanjem FIHO, kolizijo interesov in sumom koruptivnih ravnanj ter nesmotrnega in nenamenskega financiranja naložb in drugih storitev določenim invalidskim organizacijam. Čeprav redno dobivate naše dopise in pozive (uradne YHD in dopise naših uporabnikov), se do danes še niste oglasili, kaj šele, da bi tudi kaj ukrepali. Verjamemo, da ste v tej smeri vsaj s strani KPK dobili že kakšen poziv ali dopis, a ga preprosto ignorirate.

Še več, na sestanku 20.11.2013 z g. Pavlico in ga. Dado Bac, nam je bilo še enkrat rečeno, da nad FIHO nimate nobenih pristojnosti; da se ne želite vmešavati in se tudi ne boste. Na moje ogorčenje nad takimi trditvami me je g. Pavlica nonšalantno zadolžil, naj kar sama najdem pravno podlago za njihovo oz. vašo pristojnost in potencialno ukrepanje; halo! G. Pavlica ni pozabil nekajkrat povedati, da je prišel iz pokoja, da dela zgolj iz človekoljubnih namenov, za 3 evre na uro… Ko sem po nekaj dneh povprašala ga. Dado Bac za zapisnik sestanka, mi je zamahnila z roko: »Dajte no mir, Elena, kdo ima pa čas!« Takšen odnos s strani javnih uslužbencev, ljudi, ki naj bi bili strokovno in profesionalno kompetentni ter temu primerno tudi plačani, se mi res ne zdi primerno, bolje rečeno, je naravnost predrzno in ignorantsko do perečih življenjskih problemov uporabnikov programa Neodvisnega življenja hendikepiranih in 95 zaposlenih osebnih asistentov.

Glede na dejstvo, da smo vam na ministrstvo posredovali kar nekaj »vročih dokumentov«, na katere bi bili dolžni nemudoma reagirati, sklepamo, da vam ni mar, kaj se dogaja z javnimi namenskimi sredstvi, s katerimi razpolaga FIHO (ki niti slučajno niso majhna, cca. 20 milijonov evrov letno). Resnici na ljubo ste problematiko popolnoma ignorirala tudi v vlogi sekretarke pod ministrom Svetlikom, saj se le-ta kotali iz vlade v vlado ter se seveda veča z vidika nezakonitih in kaznivih dejanj.

Tole tukaj je vaša pravna podlaga, prepisana iz Osnutka sistemskega načelnega mnenja glede sistemskih tveganj v ureditvi Loterije Slovenija in pri zagotavljanju protikorupcijske zaščite z ugotovitvami o konkretnih primerih korupcije pri odločanju FIHO sofinanciranju sporne naložbe z javnimi sredstvi ter ravnanju predstavnikov predlagatelja spornih imenovanj v Svet FIHO z dne, 3.10.2013.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), in druge alineje 4. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

- uradne oz. odgovorne osebe v državnih organih, organih lokalne skupnosti, organizacijah z javnimi pooblastili in javnimi podjetji, ki so po zakonu dolžne varovati javni interes z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic Republike Slovenije, nadzorovati poslovanje in upravljanje z javnimi sredstvi v javnem, civilnodružbenem in zasebnem sektorju, so v skladu z načelom integritete odgovorne za preprečevanje in obvladovanje korupcijskih tveganj; v konkretnih primerih, zlasti ko so javni interes, pravice manjšin in njihovih interesnim združenj neposredno ogroženi s korupcijo, pa so se uradne oz. odgovorne osebe dolžne v skladu s protikorupcijsko ureditvijo in politiko države, da javni interes in žrtve korupcije, klientelizma ali drugih nezakonitih in neetičnih dejanj, učinkovito zavarujejo pred temi dejanji, zagotovijo zakonsko določene pogoje za odpravo posledic in povzročitev povzročene škode

- ocena nasprotja interesov pri imenovanjih na javne funkcije ali pri drugih odločitvah državnih organov, organov lokalne skupnosti in organizacij z javnimi pooblastili, ne glede na to ali gre za pravno ali politično odločanje, mora postaviti dovolj visok standard, ki preprečuje nastanek okoliščin, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje uradnih nalog, tako kot je določeno v 12. in 13. alineji 4. člena ter v 37. do 40. členu ZIntPk;

- državni organi, ki so po zakonu pristojni, da izvršujejo ustanoviteljske pravice Republike Slovenije po ZLPLS in so tudi sicer odgovorni za učinkovit nadzor na katerem koli področju, so v skladu z načelom integritete in zakonskimi določbami, ki zavezujejo k spoštovanju sodb in drugih odločitev sodnih organov, dolžni upoštevati in v skladu z zakonom preprečiti, da v uradnih postopkih, v katerih se odloča o javnem interesu ter pravicah ali zakonitih interesih fizičnih in pravnih oseb, ne nastopajo kot predlagatelji in odločevalci, subjekti, ki jim je z odločitvi pristojnega sodišča odvzet status pravne osebe; tako zahteva pravna varnost, ki je sestavina pravne države (2. člen Ustave RS, 1. člen ZIntPK).

- Pri uresničevanju pravic invalidov, kar je primarnega pomena za javni interes tudi pri financiranju invalidskih organizacij z dejavnostjo FIHO, je takoj za Ustavo RS najpomembnejši pravni vir Konvencija o pravicah invalidov iz leta 2006. Republika Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI) (Uradni list RS, št. 37/08). Konvencija o 1. členu določa, da je njena men spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. S tem namenom 4. člen Konvencije o pravicah invalidov določa, da se države pogodbenice zavezujejo, da bodo zagotovile in spodbujale polno uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse invalide brez kakršne koli diskriminacije.

Upamo, da vam bo to dovolj, da kot resorno ministrstvo začnete reševati sporne zadeve, ki zadevajo diskriminatrno financiranje znotraj FIHO, kjer Komisijo za ocenjevanje invalidskih organizacij sestavljajo največji prejemniki sredstev, torej sami sebi dodeljujejo denar. Tej sistemski legalizirani kraji javnih namenskih sredstev, ki se propagira pod avtonomijo odločanja invalidskih organizacij, v bistvu pa gre za peščico funkcionarjev, ki grabi denar v imeni večine upravičencev, je treba narediti konec.

Šele po petih letih ratifikacije ZN Konvencije ste na podlagi šeste alineje 3. odstavka 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS št. 94/2010) ustanovili Svet za invalide RS, ki naj bi bil odgovoren tudi za spodbujanje in spremljanje izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov; Svet je bil ustanovljen 28.10.2013. Kar pomeni, da Republika Slovenija ves ta čas grobo krši samo konvencijo, saj ni bilo nobenega telesa, ki bi spremljal njeno implementacijo, prav tako ni do danes še nobenega izdelanega poročila! Še huje pa je dejstvo, da je bil (v novo telo, prej Svet Vlade RS za invalide) ponovno imenovan Boris Šuštaršič, ki je glavni krivec v zadevi, v kateri je sodišče odločilo, da mora država plačati Društvu YHD odškodnino s pripadajočimi obrestmi v višini 18.000 evrov. Prav tako zahtevamo tudi razjasnitev glede preteklih nezakonitosti financiranja s strani FIHO nekaterih nepremičnin kot na primer skladišče Društva distrofikov Slovenije v vrednosti nad pol milijona evrov, ki je bilo v obravnavi KPK.

V kolikor se boste še naprej izgovarjali na nepristojnosti, lahko na naslednji seji Vlade predlagate, da celotno problematiko in zadolžitve Direktorata za invalide preprosto prenesete na Ministrstvo za kmetijstvo. Prepričani smo namreč, da bomo tam lažje našli neobremenjene, nekompromitirane in strokovno podkovane ljudi, ki bodo doumeli bistvo enakih možnosti, enakopravnosti in človekovih pravic zapisanih v Konvencije o pravicah invalidov.

Lep pozdrav,

Strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih

Elena Pečarič

Ljubljana, 16.12.2013

V vednost:

FIHO, Svet FIHO

Komisija za preprečevanje korupcije

Urad varuhinje človekovih pravic

DZ RS, Odbor za delo družino, socialne zadeve in invalide

Ministrstvo za finance

Vlada RS

Mediji

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži