Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Jasna so priporočila s strani Komisije za človekove pravice ZN v Ženevi, ki je prvič ocenila politiko izvajanja implementacije ZN Konvencije o pravicah invalidov s strani EU podpisane leta 2010. Pri tem je komisija ZN podala številna opozorila in izrazila veliko stopnjo zaskrbljenosti, saj se Konvencija krši praktično še v vseh členih. Med drugim gre tudi za spremljanje in nadzor o pravilni rabi sredstev iz različnih strukturnih skladov za namene deinstitucionalizacije (Kohezijskih skladov, Evropskega socialnega sklada ESS, Evropskega sklad za regionalni razvoj). Že dolgo je znano, da se teh sredstev ne sme porabljati za namene ohranjanja in vzdrževanja institucionalizacije, ki posameznike izolira in izključuje ter jim tako krati osnovne človekove pravice. Ta sredstva bi se morala namenjati razvoju in implementaciji različnih storitev v skupnosti, ki posamezniku omogočajo neodvisno in enakopravno življenje v družbi.

Pa se ve, kar ni izrecno prepovedano in hkrati tudi strogo sankcionirano, se kljub vsemu počne; v številnih državah članicah in Slovenija je v samem vrhu kršiteljic na tem področju. Pod krinko, prikrito, s triki, da se ohrani privilegiran položaj in lobistično moč, če ne celo monopol nad določenimi socialno varstvenimi storitvami. T. i. “javnimi storitvami”, ki prinašajo izvajalcem stalni vir sredstev ali celo dobičkov, na račun najšibkejših ranljivih skupin. ZN zato tudi priporoča, da EU nemudoma ustavi oz. umakne in zahteva vrnitev izplačil, v primerih ugotovitve investicij, ki vodijo v kršitev spoštovanja temeljnih pravic uporabnikov.

Eden pomembnih interesnih igralcev je tudi Skupnost socialnih zavodov, ki že 45 let spremlja in sooblikuje področje institucionalnega varstva starejših in t. i. posebnih skupin prebivalstva. Po njihovih besedah “Tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi vladnimi resorji, ki pomembno vplivajo na pogoje za izvajanje storitev v okviru institucionalnih oblik skrbi.” Z MDDSZ tako močno in partnersko sodelujejo, da jih tudi na letni ravni znatno financirajo, v 2015 za kar 90.845,42 EUR. Že pred leti so jim na MDDSZ, iz mešanice “osebno-političnih razlogov”, odstopili del svojih nalog s področja institucionalnega varstva starejših in področja varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva. Spremenili oz. prilagodili so Zakon o socialnem varstvu 68.a in 68.b člen ter jim pri tem radodarno dodelili tudi določena javna pooblastila ter pripadajoča sredstva za izvajanje. Njihove pogodbene obveznosti namreč bizarno vključujejo - vzpostavitev in vodenje enotnega informacijskega sistema izvajalcev storitev ter vzpostavitev in zagotavljanje njihove povezave v enoten informacijski sistem socialnega varstva; - vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in nadzorovanje centralne zbirke podatkov s področja dejavnosti skupnosti; - načrtovanje in izvajanje izobraževanja za delavce na področju dejavnosti skupnosti, ki niso strokovni delavci ali strokovni sodelavci.

Vsaj prvi dve nalogi bi moralo ministrstvo početi povsem avtomatično, saj spada le-to pod njihove osnovne naloge in pristojnosti. Dovolj bi bilo, da bi institucije po enotni metodologiji poročale o njihovem delu skupaj z vsemi informacijami in podatki neposredno na MDDSZ kjer imajo zaposlenega tako analitika informacij, kot tudi serverje, itd... Ni razumljivo, zakaj mora ministrstvo imeti posrednika in ga še bogato plačevati, saj imajo sami vso potrebno infrastrukturo in kader. To bi bilo edino logično, smiselno in pravilno tako z vidika nadzora, preglednosti in transparentnosti podatkov s katerimi se operira, kakor tudi z vidika preproste gospodarnosti z javnimi sredstvi. Se na takšen način kupuje lojalnost med interesnimi skupinami za katere je dokaj evidentno, da imajo v prvem planu interese svojega članstva in ne vidika pravic ter dostojanstva uporabnikov. Ministrstvo bi bilo dolžno skupaj s Socialno inšpekcijo biti varuh in zaščitnik uporabnikov ali vsaj kontrolor zakonsko določenih standardov in storitev, pa temu ni tako. V to zavezništvo lahko dodamo še eno interesno združenje Socialno zbornico, pa je triada peklenskega kroga “strokovnjakov” in politike proti posameznikom, sklenjena. Sedaj nam je “bolj razumljiva” neodzivnost in ignoriranje ministrstva na naše obveščanje glede poskusa blokade SSZS kot smo ga opisali v kolumni 954 zlorabljenih, da bi prišli do določenih podatkov v institucijah. MDDSZ praktično nima nobenih svojih podatkov, SSZS jih zbira po lastni presoji in zgolj tiste, ki so zanje relevantne, zato zgolj molčijo in slepo zaupajo instituciji, ki jo finančno podpirajo. Priporočamo tudi ogled intrevjuja s sekretarjem SSZS Jakom Bizjakom.

Tako se na spletni SSZS strani pohvalijo kar sami: "Skupnost je zato odličen partner ob načrtovanju novih dejavnosti, oblikovanju ponudb za starejše in investicijah tako lokalne skupnosti kot zasebnih izvajalcev na področju storitev dolgotrajne oskrbe. Skupnost ima bogate izkušnje s sodelovanjem pri investicijskih elaboratih, študijah upravičenosti in razreševanju pravnih, organizacijskih in finančnih vprašanj na področju dejavnosti varstva starejših. Zaposleni imajo bogate izkušnje, široka interdisciplinarna znanja in dobro poznajo celoten ustroj dejavnosti - od strateških usmeritev do operativnega izvajanja posameznih storitev. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da Skupnost razpolaga z najbolj izčrpno bazo podatkov o izvajanju storitev, zaposlenih in predvsem s pregledom potreb uporabnikov, gibanjem ciljne populacije ter strukturo njihovih zahtev.

Škoda, da te izčrpne baze podatkov nismo našli na spletni strani; zanimivo, da z njo ne razpolaga niti plačnik MDDSZ, saj so na večino naših vprašanj glede vsebine storitev in podatkov o strukturi stanovalcev odgovarjali negativno! Na MDDSZ so spomladi razpisali naročilo male vrednosti Priprava izhodišč izvedbe deinstitucionalizacije v Sloveniji, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Torej le nimajo toliko podatkov glede izvajanja storitev ter pregleda nad potrebami uporabnikov ter njihovih zahtev? Zanimivo, da je ta raziskava male vrednosti bila več kot pol cenejša kot je letno sofinanciranje SSZS, ki je z našega stališča zelo sporno in neprimerno, še posebej v času, ko zmanjkuje sredstev za najosnovnejše storitve!

Objavljamo tudi pogodbo iz katere je razviden še drugo zanimivo dejstvo, da SSZS za večino dobljenih sredstev najema zunanje izvajalce! Da bo volk sit in koza cela, mi pa opeharjeni.

Pogodba 2015 končna by Elena Pečarič

Program 2015 končni by Elena Pečarič

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži