Janez Kolenc

Iz ene najbolj reprezentativnih raziskav izvemo, da je iz družbenega delovanja Slovencev izrinjeno izobraževanje, " ... pa tudi prosti čas, medtem ko se skrb za družino oziroma "družinske obveznosti" vse bolj materializirajo in so samo alternativne oblike neformalnega dela in ne predvsem vzgoje, negovanje humane družbe, kvaliteta preživljanja prostega časa in podobno".

Čeprav to še ne kaže neposredne vloge družine kot socializatorja, pa lahko sklepamo, da je moderna slovenska družina svoje sile bolj podredila:

a) dvigovanju ekonomske blaginje svojih članov in torej utilitarnemu in instrumentalnemu delovanju svojih članov predvsem skozi oblike neformalnega dela v "sivi ekonomiji", in manj

b) dvigovanju socialne in politične osveščenosti in kulture svojih članov skozi drugačne oblike delovanja in posredovanja vsebin in oblik socializacije, kot sta na primer normativno in komunikativno delovanje …

Analiza pokaže še naslednje:

1. Ne obstaja bistvena razlika med "mestno" in kmečko slovensko družino z ozirom na pogostost obravnavanja javnih vprašanj. V obeh družinah je javnost redko na dnevnem redu, kar nas napel­juje k potrditvi izsledkov prej omenjene raziskave, da je sodobna slovenska družina pretežno "ekonomsko-utilitarno" in "preživitveno" orientirana.

2. poleg takega položaja družine v družbi, vpliva na vsebine socializacije v njej predvsem izobraženost in neposred­na (ne)aktivnost njenih članov:

2.1. V mestnih družinah vpliva na oblikovanje politične kulture bolj dosežena stopnja izobrazbe, v kmečkih družinah pa bolj pripadnost določeni politični stranki ali opravljanje kakšne druge politične funkcije enega ali večih članov družine. Sklepamo lahko, da so v obeh primerih za vsebino socializacije bolj pomembni in odločilni drugi - kovarirajoči - dejavniki oz. agenti socializacije (šola, politične stranke, neposredne izkušnje ipd, kot pa sama socializacija v družini. Tradicionalna slovenska družina se zapira vase in ustvarja značajske poteze ozke lojalnosti, ki vodijo v ozka mentalna obzorja in nestrpnost do drugih in drugačnih.

Sklepamo lahko torej tudi to, da je slovenska družina bolj posrednik tradicionalnih vrednot in hranitelj tradicionalnih norm politične kulture kot pa neposredni ustvarjalec modernega, predstavniško- demokratičnega ali civilno-demokratičnega značaja Slovencev.

2.2. Predvsem dosežena stopnja izobrazbe je v obeh družinah determinativnega pomena pri oblikovanju orientacij v družini, kar nas vodi k tem, da posvetimo šolam in izobraževalnim ustanovam največjo pozornost pri obravnavi slovenske politične kulture. Po drugi strani pa šola ni samo konkurirajoč agent socializacije v odnosu do družine, temveč tudi določujoč.

Iz raziskave o stališčih Slovencev do družine izhaja, da se je oblikovala sodobna "partnerska slovenska družina", kot osnovna ekonomska celica v kateri pa niso še povsem preseženi patriarhal­ni odnosi med zakoncema in tudi ne v odnosu do otrok. Ta se kaže v naraščanju pomena moškega kot gospodarja družine in vračanju k staremu načinu življenja.

Rezultati raziskav kažejo, da se je oblikoval dokaj enoten model slovenske družine, ki pa ni povsem moderen - v pomenu civilno-družben in demokratičen - tudi, če ga primerjamo z mode­lom "atomske" družine razvitih zahodnih družb.

Ohranjanje prvin patriarhalnosti in pretežno obravnavanje in zadrževanje družine v sferi privatnega, ne pa tudi javnega družbenega življenja, kaže na ohranjanje tradicionalnega položaja družine v slovenski družbi. Spol in starost v družini, kot kaže analiza variance prisotnosti interesa za javna vprašanja v njej, resda nista več tako pomembni prvini, kot sta bili denimo v 19. stoletju ali pred 2. svetovno vojno, ju pa nadomeščajo druge statusne spremenl­jivke, ki kažejo na ohranjanje tradicionalne spolne in družbene neenakopravnosti v družini.

Slovenska družina se družbeno funkcionalizira, tudi prilagaja družbenim in političnim spremembam, vendar ostaja še vedno zaprta v privatno sfero, kar ji onemogoča, da bi se oblikovala kot sodobna racionalna skupnost otrok in staršev.

V tem pogledu je še zmeraj nosilec egocentričnih orientacij in predstav o svetu in državi, kot njej odtujeni in celo "tuji" sferi. Tako lahko trdimo, da pretežno prispeva k utrjevanju tradicionalnega socialnega, osebnostnega in nacionalnega karak­terja Slovencev, ne pa tudi k spreminjanju njihovega političnega karakterja oz. politične kulture.

V povprečju, dopuščam celo trditev, bolj prispeva k ohranjanju tradicionalnega-podložniškega, pa tudi avtoritarnega osebnostnega in socialnega značaja Slovencev, pri čemer se tak značaj kot residualna sestavina vplete in je podlaga politične kulture oz. političnega značaja Slovencev.

Predsocialne, subjektivistične stopnje egocentrizma (npr. oralna, analna, genitalna) se še ohranjajo, tudi pod močnim vplivom družine, kot infantilne poteze slovenskega značaja in mu preprečujejo razvoj k decentriranim oblikam družbenega delovanja - socializaciji kot razvoju intersubjek­tivnosti, subjektivaciji in individuaciji - in torej, k zrelosti (odraslosti) posameznikov in družbenih skupin. Nenazadnje je tudi "partnerski zakon" bolj zunanja, formalna poteza slovenske družine - nastala bolj zaradi vpliva liberalne zakonodaje - kot pa notranja vsebinska in strukturalna poteza, ki bi zajemala civilno družbene in demokratične značilnosti, ki so potrebne za spopadanje s sodobnimi problemi v družbi.

Poleg tega tudi dolgotrajna "kriza družbenosti" na Slovenskem (vsaj od 1980 naprej ne prispeva k konsolidaciji družine kot agenta sodobne socializacije. Krize družbenosti, katere negativni pol se izraža tudi v zmanjševanju možnosti oblikovanja (mladih) družin, pozitivni pol pa v nastajanju gibanj za "novo družbenost", ima z vidika oblikovanja sodobnega značaja Slovencev tudi ničelni - egocentrični - pol, ki je stagnanten (zavirajoč) in prispeva k splošnemu, nevrotičnemu, k skrajnim rešitvam orientiranemu slovenskemu političnemu značaju.

Tu ne morem zahajati v vprašanja družbene (ne)mobilnosti in (brez)perspektivnosti, ki so povezana s takšnim položajem sloven­skih družin.

Pričakujemo lahko, da se bodo negativne tradicionalne značilnost slovenske družine v političnem značaju Slovencev v prihodnosti še krepile in omejevale tako možnosti racionalizacije v smeri razvoja predstavniško-demokratičnih, kot tudi civilno-demokratičnih potez tega značaja oz. kulture. Zato je potrebno na referendumu glasovati za novi družinski zakonik.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži