Petek, 30.11.2012

Posnetek: Šiško

Demonstracije v Ljubljani, podpora Mariboru Gotof je! 27.11.2012

Matic M. – Policija vrže solzivec v množico in množica dobesedno popeni in udari nazaj. Kratko poročilo z današnjega dne. Najprej mirni zbor na Trgu Svobode – skurili smo Lutko in s tem dali Kanglerju sporočilo in prižgalo se je tudi nekaj bakel. Potem se je naredil pomik s Trga Svobode do Občine Maribor. Barikade so na onemogočile dostop. Odvrženih je bilo nekaj bakel in nekaj močnejših petard – vzdušje fenomenalno – vzkliki, druženje, pogovarjanje med ljudmi, kateri se nismo poznali.
Nato, pa se je začelo vse čudno odvijat. Policija zahteva, da zapustimo proteste in odidemo domov, ker tega nismo storili, so množico ljudi, kjer smo bili vsi (mladi, starejši, starši z otroci) napadli policisti s konji. Takrat pa je začelo pokati, kdor se ni umaknil je dobil s pendrekom. Začel se je beg – še sreča, da ni prišlo do stampeda. Nato se ustavimo pred vhodom na Trg Svobode – naša zaščita pred »norimi - podivjanimi« policisti so bili avtomobili. Med te avtomobile se niso mogli prebit, ker so imeli ščite. Prileti helikopter, kateri poziva naj se razidemo. Množica začne žvižgat in da jasno vedeti, da bomo ostali v mestu. Mi smo Maribor – to je naše mesto – in lopovi so nam ga ukradli in sedaj se borimo za njega.

V torek, 27. novembra, ob 19h bo Tomo Križnar imel predavanje z naslovom "Vsak ima pravico biti viden"
v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Kljub novim “Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij”, za katera se je obljubljalo, da bodo v prid transparentnosti in pravičnosti pri delitvi sredstev FIHO, so navade funkcionarjev invalidskih organizacij kot železna srajca. Druščina se je 19. in 20. 11. 2012 ponovno zarotniško zbrala v domu Dva topola, v Izoli. Stara, nezakonita praksa delitve denarja FIHO v Izoli se mirno nadaljuje, gre za več kot 22 milijonov EUR; od tega 65% za 29 invalidskih organizacij. Ne le da se tukaj zberejo funkcionarji združeni v NSIOS, ampak nekateri od teh so tudi člani Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in sicer tu najdemo Vladimirja Pegana, predsednika, Iva Jakovljeviča, Mirjam Kanalec, Matejo De Reya, Matjaža Juharta, Draga Šajna in Romana Velikonjo. Po večerji se »komisija v Izoli« dokončno odloči kako bodo na FIHO razdelili sredstva v letu 2013. Pri njihovem nečednem početju jih zmotijo le pričakovani udori janičarke (tako me ljubkovalno kliče Šuštaršič) Elene Pečarič in njenih spremljevalcev. A pred temi se z lahkoto ubranijo z najemanjem varnostne službe, ki pa je tokrat zatajila. Martini Piskač je celo uspelo priti na sam kraj zločina kjer jih je zasačila »in flagrante«. Z grozo Borisa Šuštaršiča, ki mu nič ni bilo jasno kaj se dogaja. Besno je zavpil: »koga jaz plačujem«! Mi pa vpijemo: »kriminalisti pohitite in nas lopovov že enkrat odrešite«!

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska 41

1000 LJUBLJANA

Ovaditeljica: Elena Pečarič

Sp. Škofije 156

6281 Škofije

Ovadeni: Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, Socialno zbornico Slovenije (zakonitih zastopnikov)

in

Državno volilna komisija (odgovorna oseba DVK komisije)

K A Z E N S K A O V A D B A

zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 165. členu kazenskega zakonika, ki se preganja po uradni dolžnosti

1x

priloge 1x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Spodaj podpisana ovaditeljica vlagam zoper obdolžene Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, kar je razvidno iz seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta-predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

in sicer:

Društvo distrofikov Slovenije, Boris Šuštaršič (zakoniti zastopnik)

Zveza paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic (zakoniti zastopnik)

Zveza Društev gluhih in naglušnih Slovenije, Frida Planinc (zakonita zastopnica)

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, Jože Okoren (zakoniti zastopnik)

Zveza delovnih invalidov Slovenije, Drago Novak (zakoniti zastopnik)

ŠENT – Slovensko druženje za duševno zdravje, izvršni direktor, mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

Socialna zbornica Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač

Državno volilna komisija, predsednik komisije Anton Gašper Frantar

Zakon o državnem svetu določa:

b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti

36. člen Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem svetu volijo volilna telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki ustreznih poklicnih organizacij. Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov.

Navodilo št. 1 na strani 4-5, ki ga je sprejela Državna volilna komisija dne 6.9.2007 nadalje določa: http://www.dvk-rs.si/files/files/Navodilo-st.-1-za--volitev-izvedbov-drzavni-svet.pdf

Socialno zbornico Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

in Državno volilno komisijo,

kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja po 165. členu I. in II. odst. KZ RS, saj je obdolženi:

  1. podali lažne podatke v postopku za določanje elektorjev za volitve v Državni svet, ki je njegovi organizaciji prinesla neopravičeno število elektorjev in to vpliva na vnaprej določen volilni rezultat na volitvah, ki bo 22. novembra 2012,
  2. Državno volilna komisija je opustila dolžno ravnanje urade osebe

kar predstavlja za ovaditeljico hudo škodo zaradi dejstva posledic neregularnih volitev v Državni svet, s čemer je obdolženi pod 1. izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja ponarejanja volilnih listin po I. odstavku 165. člena (uničenje ali ponarejanje volilnih listin) KZ RS.

O b r a z l o ž i t e v:

Vsaka organizacija, ki je upravičena, da sodeluje na volitvah mora predložiti listino o strokovnih članih na podlagi katerih pridobi elektorje. Na sto strokovnih delavcev ima pravico do enega dodatnega elektorja. Več elektorjev ima, večjo volilno moč pridobi. In invalidske organizacije so se zelo dobro usposobile za manipulacijo s podatki in prikazovanjem daleč večjega števila strokovnih delavcev kot jih dejansko premorejo. Prikazujejo število članstva oz. poljubno izmišljeno število, da le dosega ali presega 100. Vse, da pridobijo še enega elektorja. Nikakor pa ne gre za dejansko število strokovnih delavcev, ki opravljajo ustrezno strokovno dejavnost na področju socialnega varstva in so tudi člani ali celo zaposleni v organizaciji. Ker tega nihče ne preverja jih ne skrbi, da bi za svoje nezakonito početje kdo odgovarjal.

2x smo pozvali Državno volilno komisijo (DVK), ki pa očitno nima namena preverjanja oz. sprejemanja ukrepov za dejansko ugotavljanje upravičenosti dodatnih elektorjev, zato to dejanje razumem kot opustitev dolžnega ravnanja uradne osebe.

O vsem dogajanju sproti sem obveščala Komisijo za preprečevanje korupcije, ki zadevo preučuje.

Zato pozivam, da se sproži preiskava in vloži kazensko ovadbo po uradni dolžnosti.

Priloga 1 Seznam elektorjev, seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta – predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

Priloga 2 Članek Vstopnica v Državni svet, ponarejanje listin

http://za-misli.si/kolumne/elena-pecaric/596-vstopnica-v-drzavni-svet-ponarejanje-listin

Priloga 3 Dopis DVK z dne, 7.11.2012

http://www.rtvslo.si/blog/elena-pecaric/drzavni-svet-ponarejanje-listin/77749

Priloga 4 Dopis MDDSZ

Priloga 5 Dopis na Socialno zbornico Slovenije

Priloga 6 Seznam kolizije interesov in sum ponarejanja pravil Socialne zbornice Slovenije (molk organa na prošnjo za pojasnila)

Priloga 7 Navodila DVK glede volitev v Državni svet

  1. predlaga obdolženega za krivega očitanega mu kaznivega dejanja, v skladu z določbo I. 289. člena KZ ter vloži kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Ljubljana, 14. november 2012

V Knjižnici Otona Župančiča je v sredo, 14.11. 2012 potekalo predavanje dr. Dušana Rutarja z naslovom Komunizem ob izidu istoimenske knjige. Komunizem je kompleksna ideja, s pomočjo katere ljudje lahko spoznajo resnično jedro kapitalističnega življenja in družbenih odnosov, ki jih sicer nujno živijo vsak dan.

"Vzemite mi vse, pa bo gospodarstvo cvetelo", "Diplomo lahko kupiš, pameti pa ne", "Kar Janša skuha, slaba juha", "Slovenija je najbolj konkurenčna v korupciji", “Rešimo pamet, ne bankirjev!” je s transparenti opozarjalo več kot 30.000 protestnikov na demonstracijah proti varčevalnim ukrepom.