“Komite Evropski uniji priporoča razvoj rešitev, ki omogočajo in spodbujajo deinstitucionalizacijo.”

Komite za človekove pravice ZN v Ženevi – strokovna komisija o človekovih pravicah invalidov – je prvič pregledala politike Evropske unije (EU). Ker je leta 2010 EU ratificirala Konvencijo o človekovih pravicah invalidov (MKPI), je Komite pozval Evropsko unijo, naj predstavi delo, ki ga je od tedaj opravila na področju uvajanja Konvencije.

ENIL je bil med revizijo EU prisoten v Ženevi in je prisostvoval konstruktivnemu dialogu med ZN in EU.
“ENIL je več let opozarjal na vse večji razkorak med obljubami o naših človekovih pravicah, ki jih zagotavlja MKPI, in trenutno resničnostjo marginalizacije, diskriminacije in institucionalizacije hendikepiranih oseb po Evropi. Strokovni komite ZN je v sklepnih pripombah navedel odločna in izčrpna priporočila za hitrejše uvajanje MKPI in napredek na področju naših pravic. Še posebej toplo smo sprejeli nedvoumna priporočila o pravilni rabi sredstev EU za deinstitucionalizacijo. EU priporočamo sodelovanje z državami članicami, da bi se izognili učinkom varčevalnih ukrepov na življenjske razmere hendikepiranih oseb, ki so vir velike zaskrbljenosti gibanja za neodvisno življenje. Upamo in spodbujamo EU in vse njene institucije, da bodo ta priporočila sprejele kot dolžnost in zahtevo, da bodo v celoti spoštovale naše človekove pravice v vseh vidikih svojega delovanja in vodile ter usmerjale države članice k uvajanju Konvencije in uresničevanju neodvisnega življenja za vse nas.”
Peter Lambreghts, višji uradnik ENIL

Izčrpna priporočila
Sklepne pripombe in priporočila Komiteja ZN so zdaj na voljo javnosti in EU predpisujejo načine promocije in zaščite pravic hendikepiranih oseb v Evropi, med drugim na naslednjih področjih: prost pretok ljudi, nediskriminacija, neodvisno življenje, izobraževanje, zaposlovanje, pravna in poslovna sposobnost itd.

Sklepne pripombe ZN za EU lahko najdete na spletni strani ZN, kliknite tukaj.

ENIL pozdravlja priporočila ZN za EU. Ta namreč odsevajo težave, s katerimi se sooča gibanje za neodvisno življenje. EU je podala odločna priporočila, naj pravice hendikepiranih oseb in njihovih družin postane prednostna naloga. Upamo, da bo od tega dne naprej uvajanje MKPI ZN hitrejše in da bo popolna uresničitev načel neodvisnega življenja za vse osebe s hendikepom v Evropi v bližnji prihodnosti postala resničnost.

In kaj zdaj?
ZN od EU do naslednjega leta zahteva pripravo poročila o: napredku glede uvajanja neodvisnih nadzornih mehanizmov, sprejetje dolgo pričakovanega Evropskega zakona o dostopnosti in spremembo Izjave o pristojnostih, kar pomeni, da mora EU svoje politike uskladiti s Konvencijo.

Čez štiri leta EU čaka nov pregled. Takrat bo morala pojasniti, katere ukrepe je sprejela za uvedbo priporočil. Naslednje poročilo o napredku mora predložiti do januarja 2019. ENIL bo še naprej aktivno promoviral neodvisno življenje in Konvencijo na osnovi sklepnih pripomb ZN in življenjskih izkušenj naših članov po vsej Evropi.

Pomembni ukrepi, ki jih mora uvesti EU

Nekateri najpomembnejši ukrepi, ki jih mora EU uvesti na zahtevo ZN v naslednjih letih.

- Načrtovanje ukrepov, ki bodo države članice spodbujali k deinstitucionalizaciji in okrepili nadzor nad porabo sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov s smiselnim sodelovanjem reprezentativnih invalidskih organizacij. Komite ZN priporoča, da se sredstva namenijo izključno za razvoj podpornih storitev za osebe s hendikepi v krajevnih skupnostih in ne za razvoj novih ali širitev obstoječih institucij. Komite ZN priporoča tudi, da EU ustavi, umakne in zahteva vrnitev izplačil v primeru kršitev spoštovanja temeljnih pravic.

- Promocija prostega pretoka oseb s hendikepi ob selitvi v drugo državo članico EU bodisi zaradi službe ali drugih vzrokov: sprejem Evropskega zakona o dostopnosti, usklajenega s Konvencijo, sprejem zakonodaje o enakopravni obravnavi, ki bo razširila zaščito proti diskriminaciji na osebe s hendikepi, med drugim s pravico do ustrezne namestitve, do prenosljivosti socialnovarstvenih dodatkov za zaposlene s hendikepi in do krajšega bivanja v drugih državah članicah za študente ali pripravnike ter do dostopnih in vključujočih volišč za vse osebe s hendikepom.

- Sprejem celostne strategije za uvajanje določil Konvencije v vse institucije EU in države članice.

- Uvajanje minimalne socialne zaščite, kot posledice varčevalnih ukrepov in gospodarske krize: Komite je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi nesorazmernih in nazadujočih učinkov, ki jih imajo varčevalni ukrepi v EU na življenje oseb s hendikepi.

- Sprejemanje raznolikih ukrepov, da bodo lahko vse osebe s hendikepi, katerih pravna upravičenost je trenutno okrnjena, uresničile vse pravice, ki jim jih podeljujejo zakonodaja in sporazumi v EU.

- Pregled obstoječe zakonodaje in politik ter po potrebi njihovo usklajevanje s Konvencijo.

- Zagon kampanje za ozaveščanje o vsebini Konvencije in za boj proti predsodkom do oseb s hendikepi.

- Sprejetje ukrepov za zagotavljanje dostopa do sodnega varstva, preprečevanje prisilnega pridržanja ali obravnave, med drugim prisilne sterilizacije ali splava, in vključitev oseb s hendikepi v politiko EU o nasilju, zlorabi in izkoriščanju.

- Zagotavljanje dostopa do vključujočega izobraževanja vsem otrokom s hendikepi v vseh šolah v Evropi.

Za prenos Vzporednega poročila ENIL-ECCL o uvajanju 19. člena MKPI (2014) "Realising the right to Independent Living, Is the European Union competent to meet the challenges?" kliknite tukaj (povezava je v angleščini).

Za prenos poročila ENIL o uporabi sredstev strukturnih skladov za prehod iz institucionalnega varstva v življenje v skupnosti "Briefing on the Use of Structural Funds to Support the Transition from Institutional Care to Community Living (2015) kliknite tukaj (povezava je v angleščini).

Bruselj, 8. september 2015 Evropska mreža za neodvisno življenje – ENIL

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži