Direktor FIHO Vladimir Kukavica podal odstopno izjavo, na podlagi katere z dnem 30.04.2021 nepreklicno odstopa s funkcije direktorja FIHO

Direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) Vladimir Kukavica je v skladu s sporazumom o prekinitvi delovnega razmerja, ki ga je dne 11.2.2021 sklenil s Fundacijo, podal odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa s funkcije direktorja FIHO. Pogodbeni stranki sta omenjeni sporazum sklenili zaradi različnega pogleda Sveta Fundacije ter direktorja na vodenje FIHO.

Direktor FIHO Vladimir Kukavica je že ob nastopu funkcije dne 6.7.2018 poudaril, da mora FIHO postati stalen, stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja njihovih članov oziroma uporabnikov njihovih storitev v družbo. Prav tako je poudaril, da mora biti Fundaciji razumevanje in zbliževanje vseh njenih deležnikov način delovanja in ne cilj. Pri udejanjanju te vizije in poslanstva je opozoril na tri vrednote in načela, ki bi jih morala FIHO privzeti; transparentnost (Fundacija upravlja javna sredstva, ki jih namenja v splošnokoristne ter humanitarne namene, zato mora biti transparentnost njenega poslovanja ne samo del kulture organizacije, ampak obveza in standard), proaktivnost ter partnerstvo in zaupanje.

Po skoraj triletnem vodenju Fundacije direktor ugotavlja, da Fundaciji nobenega od teh načel ni uspelo sprejeti za svojega. Pri tem posebej opozarja na načelo transparentnosti ter v povezavi s tem na vlogo Sveta Fundacije. Le ta je namreč tisti organ, ki razporeja sredstva Fundacije, upravlja z njo, večinsko pa ga sestavljajo uporabniki sredstev Fundacije. Tako Svetu Fundacije ni uspelo realizirati oziroma uresničiti nobene od zahtev iz Revizijskega in Porevizijskega poročila Računskega sodišča RS. Le to je v letu 2017 opravilo revizijo poslovanja Fundacije za leti 2014 in 2015. O pravilnosti poslovanja Fundacije v omenjenem obdobju je Fundaciji izreklo mnenje s pridržkom. Prav tako Svetu Fundacije ni uspelo realizirati niti enega izmed več kot 400 ukrepov, ki so zapisani v načrtu integritete, ki je bil sprejet maja 2020.

Načrt integritete je nastal pod njegovim vodstvom ter s strokovno pomočjo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je Fundaciji že v letu 2011 odredila izdelavo le tega.

Zadnje Poročilo o sistemskih korupcijskih tveganjih postopka razdeljevanja sredstev v Fundaciji, ki ga je sprejel senat KPK-ja na svoji seji dne 24.2.2021, pa bi moralo pri vseh deležnikih Fundacije prižgati še zadnje opozorilne luči.

Direktor ob tem tudi ugotavlja, da posamezni svetniki Fundacije ne ločijo oziroma ne želijo ločiti med upravljanjem in vodenjem Fundacije. Pri tem še posebej opozarja na nepotizem v Fundaciji, ki ga nekateri svetniki s svojimi ravnanji odkrito podpirajo.

V decembru 2020 je v skladu s svojimi pooblastili, o protipravnih ravnanjih namestnice predsednika Sveta Fundacije, ki so se dogajala v zvezi z izvolitvijo novega predsednika Sveta FIHO, obvestil tudi Državni zbor RS. Na podlagi nezakonito sklicane korespondenčne seje Sveta FIHO je bila namreč na volitvah, ki so trajale kar tri mesece, za predsednico Sveta Fundacije dne 2.3.2021 izvoljena ga. Mirjam Kanalec. Pri tem direktor opozarja, da je isti Svet Fundacije pred enim letom novo predsednico Sveta Fundacije go. Mirjam Kanalec razrešil kot predsednico komisije za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam. Predlagatelji so v predlogu za njeno razrešitev navedli, da je ga. Kanalec večkrat kršila kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in akte FIHO, njena ravnanja pa so kazala tudi znake kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Poziv k razrešitvi ge. Kanalec je v novembru 2018 Svetu Fundacije posredovala tudi KPK.

Direktor Fundacije ob tem poudarja, da odločno podpira zahteve KPK-ja po čimprejšnjem sprejetju novega pravnega okvirja delovanja Fundacije v Državnem zboru RS. V skladu z Odlokom o ustanovitvi Fundacije pa Državnemu zboru RS tudi predlaga, da posamezne člane sveta, ki ne izpolnjujejo nalog, določenih z aktom o ustanovitvi fundacije, s pravili Fundacije, oziroma ker njihovo delovanje ni v skladu z interesom fundacije, predčasno razreši.

direktor FIHO Vladimir KUKAVICA

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži