Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Na 28. Redni seji Državnega sveta je svetnik g. Danijel Kastelic podal vprašanje v zvezi z upravljanjem Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO ter Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam. Vlado Republike Slovenije v novi sestavi poziva, naj se podrobno seznani s postopki in podlagami za nedavno sprejete odločitve v okviru Sveta FIHO, ki se nanašajo na razrešitev dveh članov, ki sta bila imenovana s strani Državnega zbora na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Novi vladi si bomo drznili podati nekaj konkretnih ugotovitev na podlagi katerih je bila končno sprejeta pomembna odločitev, da se razreši oba ključna dolgoletna predstavnika Sveta FIHO, predlagana s strani NSIOS, ga. Mirjam Kanalec in g. Iva Jakovljevića, ki sta kategorično z leta v leto arbitrarno in netransparentno razdeljevala sredstva FIHO. Še več, apetiti so vse bolj naraščali tudi nasproti humanitarnim organizacijam, ki že tako pejemajo 35 % sredstev FIHO, da sploh ne omenjamo neka pridobitev pravic posameznika, ki so temeljnega pomena za posameznika, ki želi živeti neodvisno in aktivno ter so krite iz proračunski sredstev. Že dobri dve leti neutrudno ponavljamo, da se veliko pravic plačanih iz proračuna RS in pravic, ki jih nudijo invalidske organizacije iz sredstev FIHO, podvaja. Ni pa nobenega pravega nadzora nad tem, kaj in koliko kdo dobi oz. ni kriterijev za koriščanje le-teh.

Komisija za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam, katere predsednica je prav ga. Kanalec, je za leto 2020 podala sledeči predlog. Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj je sploh potrebno imeti navodila in kriterije za ocenjevanje, ki so potrjeni s strani sveta FIHO, če Komisija samovoljno vsako leto grobo krši in upošteva zgolj predlog NSIOS (včlanjene organizacije so največje prejemnice sredstev FIHO) povsem mimo sveta FIHO?

»Metodologija FIHO« ocenjevanja je bila oblikovana proti plačilu s strani takratnega člana Sveta FIHO Petra Tomažiča, sedanjega novega sekretarja Karitas, kjer imajo slogan, V službi človekovega dostojanstva. 2013 je bilo za oblikovanje metodologije s strani FIHO namenjenih kar 71.000 EUR, direktor FIHO pa je bil takrat Štefan Kušar.

Na temo podvajanja financiranja ni bil sklican noben sestanek, ki bi ga sicer morala sklicati predsednica komisije Mirjam Kanalec za razjasnitev kaj in kako prijavljati programe osebne asistence, ki so že 100% kriti iz proračuna RS. Namenjen bi moral biti invalidskim organizacijam, ki kandidirajo za sredstva FIHO, kar bi bilo nujno zaradi uveljavitve Zakona o osebni asistenci. Zakon bi moral prenesti bistvene spremembe (glede na prejšnja leta ko tega zakona ni bilo) tudi pri financiranju posameznih invalidskih organizacij. A o kakšnih spremembah na to temo in dejanskemu zmanjšanju glede posameznih postavk v ta namen, seveda ni bilo. Jasno je to razvidno iz letnega financiranja in zneskih, ki so za večje organizacije praktično iz leta v leto enaki, osebna asistenca pa se je preimenovala v razne oblike pomoči in skrbi. Obstaja utemeljen sum, da so Mirjam Kanalec, Ivo Jakovljević in drugi člani komisije »sfrizirali« informacije, ki bi lahko pripomogle pri izpolnjevanju vloge za pridobitev sredstev na način, ki je koruptiven. Zato je že KPK 22.11.2018 predlagala Svetu FIHO, da se Mirjam Kanalec, ki je kot članica in predsednica Komisije za razdeljevanje sredstev IO odgovorna za zakonito, objektivno in nepristransko vodenje postopkov komisije, razreši. A svetniki FIHO takrat nismo premogli dovolj t.i. integritete, da bi to storili, šele sedaj, ko se jim je začelo smoditi pod ritjo so se združili. Mirjam Kanalec pa lahko očitamo tudi predrznost, da se je podpredsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine uspela uvrstiti na seznam izvajalcev ZOA – 090, kar tudi pomeni, da dobiva sredstva iz Zveze paraplegikov Slovenije ter posebej Društva znotraj ljubljanske pokrajine, seveda pa tudi znatna sredstva s strani FIHO!

Tudi pred razporeditvijo sredstev za 2020, so se predstavniki NSIOS, ki prejemajo sredstva FIHO, ponovno 8. in 9. novembra 2019 dobili v Izoli v domu Dva Topola na medsebojnem usklajevanju. Gre za »sodelovanje«, ki seveda odločno in odlično vpliva na končno razporeditev sredstev. Čeprav je Upravno sodišče že večkrat jasno povedalo, da je takšno ravnanje diskriminatorno in nedopustno. O tem se je v preteklosti že izjasnila KPK in to označila kot nedopustno ravnanje. Medsebojno usklajevanje invalidskih organizacij na podlagi 18. člena pravilnika FIHO v postopku razdaljevanja sredstev bi bilo zakonito in skladno z Ustavo, zlasti z njenim 22. členom, le v primeru, če na takem medsebojnem uskljajevanju dejansko in enakopravno sodelujejo vse organizacije, ki se udeležujejo razpisa.

Da bi zadostil svoji pojasnilni dolžnosti bi namreč FIHO oz. Komisija za ocenjevanje morala najmanj:

- obrazložiti, na kakšen način so se upoštevali posamezni kriteriji v konkretnem primeru;

- obrazložiti, na katerih dejanskih ugotovitvah temelji posamezna dosežena ocena oziroma faktor;

- obrazložiti, kako je Navodilo upošteval pri ocenjevanju;

- poskrbeti, da je ravno obrazložitev tista, ki bi ob zapletenosti in nejasnosti sistema[1] morala biti jasna in razumljiva;

- pojasniti, kako je potekalo medsebojno usklajevanje na podlagi 18. člena Pravilnika.

Vendar Komisija za ocenjevanje v vsakokratnem sklepu za posamezno organizacijo ni storila nič od navedenega. Tako obrazložitev sklepov ostaja vsebinsko prazna in nesposobna preveritve, zlasti pa temelji na nejasni in nedoločljivi uporabi določb Pravilnika in določb njemu podrejenega Navodila. Tako je Komisija za ocenjevanje izkoristila nejasnost in navidezno natančnost Navodil (katerih besedilo posameznih členov je na meji razumljivosti oziroma v nekaterih delih v celoti nerazumljivo) s tem, ko se je na njih sklicevala, pri tem pa bralcu sklepa tega vsebinsko še vedno ni pojasnila.

Za navidezno uporabo meril iz Navodila se namreč dejansko skriva arbitrarno odločanje o tem, kakšni zneski sredstev se posamezni organizaciji dodelijo (gre za delitev po prosti presoji Komisija za ocenjevanje, pod krinko navidezne obrazložitve). Obrazložitev, kakršna je v sklepu, ne zadosti določilom ZUP oziroma standardom, ki jih je za obrazložitve podobnih in enakovrstnih odločb sprejela sodna praksa in temeljijo na argumentih ustavno-pravne narave, prav tako pa ne izpolnjuje zahtev oziroma standardov iz navedenih notranjih aktov FIHO. Obrazložitev je namreč tako nepopolna, da je ni moč preizkusiti (bistvena kršitev pravil upravnega postopka).

Iz vsega zgoraj navedenega je jasno, da so ponavljajoče se kršitve Pravil in Navodil s strani samih članov komisije, še zlasti predsednice Komisije Mirjam Kanalec in podpredsednika sveta Iva Jakovljevića nezakonite, nedopustne in diskriminatorne. Vse to meče slabo luč na delovanje tako invalidskih, kot humanitarnih organizacij, še posebej v času politične nestabilnosti in nepredvidljivosti naših usod.

Iz spoštovanja do vseh naših različnih uporabnikov smo dolžni iz sredstev, ki se razdeljujejo v njihovem imenu ravnati transparentno in sankcionirati vse tiste, ki tega ne počnejo.

Elena Pečarič
Martina Piskač

Fotografija: Portalplus.si

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži