Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

T.i. aplikacija, ki nam jo je (izvajalcem) kot zahtevo za izplačilo delovnih ur osebnih asistentov zapovedalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sproža veliko ogorčenja, jeze, strahu in nerazumevanja. Aplikacija pravzaprav ni ustrezno ime, saj gre le za skupni sistem beleženja opravljenih, ki jih opravijo osebni asistenti ur pri posameznem uporabniku, glede na njegove potrebe in seveda priznano število ur osebne asistence. Najpogostejša zmotna predpostavka je, da gre za aplikacijo, ki geolokacijsko sledi posamezniku. To ne drži; nima možnosti sledenja asistentu ali uporabniku, prav tako ne določa ali kaže lokacije, kjer naj bi se nahajali. Gre za računalniški program do katerega lahko posamezni osebni asistent ali asistentka z geslom dostopa preko računalnika ali telefona in beleži prihod na oziroma odhod z dela. Namesto dosedanjega vpisovanja v evidenco na listu, se boste sedaj ob začetku in zaključku dela zgolj »pofočkali« na telefonu/računalniku.

Aplikacija naj bi zagotavljala bolj transparentno vodenje vseh zaposlenih in beleženje njihovih ur dela pri posameznem uporabniku. Vsekakor dobronameren poskus, da bi se preprečile številne zlorabe pri samem delu osebnih asistentov, nedopustne zahteve posameznih uporabnikov ter nekorektno in nestrokovo delovanje nekaterih izvajalcev. Številni izvajalci sploh ne sledijo Zakonu o osebni asistenci, ki v središče postavlja uporabnika. Namesto tega izvajajo nekakšno obliko pomoči na domu, kar pomeni, da asistenti niso zaposleni pri konkretnem uporabniku, ampak jih izvajalec iz tedna v teden pošilja tja, kjer jih pač potrebujejo v danem hipu. Nemalokrat tako asistenti uporabnika spoznajo šele, ko pridejo (tisti dan) na delo, kar je povsem neprimerno za oba.

Nadalje MDDSZ ne spremlja strokovnosti in kompetenc izvajalcev, prav tako ne spremlja vsebine korektnega izvajanja osebne asistence, ki naj bi bila v skladu z veljavnim Zakonom o osebni asistenci (ZOA) ter delovnopravno zakonodajo. Namesto da bi se na ministrstvu sistematično lotevali vsebinskih nadzorov kot jih določa zakon, in torej posredno tudi zaščite samih uporabnikov ter osebnih asistentov, ki to delo profesionalno in pošteno opravljajo, so na ministrstvu osredotočeni zgolj na brezglavo nižanje finančnih postavk kar posledično vodi nižanje kakovosti storitve. V škodo vseh vpletenih.

V tem trenutku si želimo, da bi z MDDSZ in avtorji aplikacije vzpostavili dialog in vnesli nekatere vsebinske popravke ter izboljšali določene tehnične zagate. Želimo si, da bi bila aplikacija praktična, uporabna in učinkovita za nas izvajalce, uporabnike in osebne asistente. Nenazadnje se nam ne zdi nerazumna zahteva, če stremimo, da nas izvajalce aplikacija nekoliko razbremeni tudi v smislu administracije. Ne razumemo odgovorov MDSSZ, da pri beleženju prihoda in odhoda na delo, ne gre za evidenco delovnih ur? Čemu potem beležiti ure, če ne moremo na podlagi teh podatkov hkrati tudi izračunati plače oz. pripadajočih dodatkov. Pav to bi omogočilo transparentnost in tudi sledljivost načina dela vsakega izvajalca posebej. Ključno je, da razvijalci aplikacijo izpopolnijo do te mere, da bomo z njeno pomočjo tudi izvajalci lahko pridobili konkretne podatke in možnost izstavljanja e-računa plačniku storitve oz. MDDSZ.

Prej ali slej je moralo priti do poenotenja sistema, saj število uporabnikov eksponentno narašča glede na prvotna predvidevanja. Pregled in transparentnost sta mogoča edino z enotnim sistemom, saj so količine podatkov enormne in jih ni mogoče več obvladovati, ne da bi se pri tem poslužili sodobnejših informacijskih sistemov, ki morajo biti seveda kompatibilni z delovnopravno zakonodajo in varstvom osebnih podatkov.

Nekaj podatkov, ki smo jih dobili preko informacij javnega značaja s strani MDDSZ:

· V aprilu 2022 se je storitev osebne asistence izvajala za 3.797 uporabnikov, pri čemer MDDSZ odgovarja, da s podatkom o številu osebnih asistentov ne razpolaga. Po naših ocenah jih je okoli 7.600.

· Nadalje smo spraševali ali vedo, koliko osebnih aistentov je redno zaposlenih, koliko je zaposlenih preko podjemnih pogodb in koliko preko s.p.? Ta podatek bi razkril stanje redno zaposlenih osebnih asistentov na delovnem trgu. Odgovorili so, da glede pravnih podlag zaposlitve asistentov ne razpolagajo. To je problematično, saj bi prav na MDDSZ morali razpolagati s tovrstnimi podatki in tudi analizirati. Prav tako bi ministrstvo moralo nujno vzpostaviti določen pregled in nadzor nad vrstami pogodb, da bi preprečevalo raznovrstne zlorabe pri zaposlovanju osebnih asistentov, a dejansko počno mnoge stvari, ki v osebno asistenco nikakor ne sodijo; npr. družabništvo. Registriranih izvajalcev osebne asistence je tudi po končanem prehodnem obdobju še vedno 109.

· V mesecu aprilu 2022 (izplačano v maju 2022) je MDDSZ za izvedene storitve plačalo 13.883.997,49 evrov.

· Razvijalec oz. oblikovalec aplikacije je Konzorcij IRC – ministrstvo je za ta namen porabilo 617.937 evrov (z DDV).

Zelo dolgo si na YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa prizadevamo, da bi v praksi odpravili večkrat celo »bizarne« zlorabe, dvignili strokovnost in kompetence izvajalcev, vpisanih v register. Radi bi preprečili nedopustne konflikte interesov, a nič ne kaže na iskren namen države, da bi vse to odpravila.

Naš glavni očitek oziroma kritika aplikacije, posledično pa tudi prioritetna zahteva je, da MI (uporabniki pravice do osebne asistence), sploh nimamo dostopa do informacijskega sistema! Bistvo neodvisnega življenja in OA je, da do uporabnika nimamo skrbniškega odnosa. Če on sam nima dostopa do aplikacije in ne more izvajati nadzora s potrjevanjem ur, ker to počne nekdo drug namesto njega in v njegovem imenu (koordinator), potem to ni več osebna asistenca, ampak neka druga storitev.

Kako je to možno? Nimamo vpogleda v lastno evidenco, ali če želite, v urnik dela pri nas. Četudi smo mi tisti odgovorni, da pripravljamo tedenski urnik dela za naše osebne asistente. V tej aplikaciji pa nimamo nadzora nad storitvijo, ki je narejena za nas in se izvaja v našem imenu.

Nas, uporabnike, zopet dojemate ter obravnavate zgolj kot objekte dela in nič več? Namesto, da smo subjekti, s svojimi pravicami in odgovornostmi – z dolžnostjo upravljanja storitev osebne asistence in izvajanja samega nadzora nad njo. Nenazadnje moramo prevzemati tudi odgovornost, kazensko in materialno, za resnično izkazovanje podatkov. Vse to pritiče pravici do osebne asistence.

Žalostno je dejstvo, da vam moramo mi podati pravno podlago, ki vam zapoveduje morate nas uporabnike jemati kot odgovorne za vodenje in beleženje lastnih evidenc, ne pa to prelagati na zaposlene osebne asistente. Prav v tem se razlikuje osebna asistenca od drugih socialno varstvenih pravic, pomoči na domu, dolgotrajne oskrb, itd.

Nenazadnje je prav ta definicija osebne asistence zapisana v 2. členu ZOA; Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju osebne asistence mora imeti uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik. Nadalje 3. člen ZOA določa načela osebne asistence, ki se upoštevajo pri načrtovanju in izvajanju storitve; spoštovanje dostojanstva in neodvisnosti uporabnika; pravica do svobode izbire in odločanja med postopkom uveljavljanja pravice do osebne asistence in njenim izvajanjem; omogočanje vključenosti v družbo; individualna obravnava; zagotavljanje enakih možnosti ter dostopnosti.

Naloge države pa so zapisane v 4. členu; država je dolžna načrtovati razvoj osebne asistence in razvijati dejavnost, jo usklajevati z drugimi področji socialne varnosti in sprejemati ustrezne zakonske podlage; zagotavljati pogoje in možnosti za enakomerno dostopnost, učinkovitost in racionalno organiziranost storitev osebne asistence na območju Republike Slovenije.

Sklepi sestanka glede aplikacije OA, 11.4. 2022 na MDDSZ

1. Zagotoviti dostop uporabnikom do aplikacije, da bo možen pregled in nadzor nad storitvijo ter mesečnim zapisom in potrditvijo opravljenih ur. S tem bo uporabnik upravljal nad svojo storitvijo in bo prevzemal tudi neposredno odgovornost.

2. Uporabnik bo vnašal tedenski urnik oz. urnik dela, ki ga je uporabnik (oz. zakoniti zastopnik) dolžan poslati svojim osebnim asistentom.

3. Utemeljitev pravne podlage za dolžnosti uporabnika pri upravljanju osebne asistence skozi aplikacijo.

4. Utemeljitev pravne podlage glede zbiranja osebnih podatkov osebnih asistentov z aplikacijo.

5. sestanek z oblikovalci aplikacije glede varnosti le-te in nekaterih nelogičnosti v delovanju.Na čimprejšnje

snidenje in lep pozdrav.Elena Pečarič,

Uni. dipl. filozofinja in soc. kulture

strokovna vodja in predsednica YHD,

ena od pobudnic za osebno asistenco kot človekovo pravico pred 25 leti!

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži