Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Kratek povzetek »Osnutka sistemskega načelnega mnenja« Komisije za preprečevanje korupcije, št: 242-1080/2011-54 01004, datum: 3.10.2013

FIHO je pravna oseba javnega prava, ustanovljena z namenom, da v javnem interesu razporeja javna finančna sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam, namenjena uresničevanju posebnih pravic invalidov in izboljšanju kakovosti življenja drugih oseb, ki so do teh sredstev po zakonu upravičene. Za ta namen FIHO v povprečju razpolaga z okoli 20 do 22 MIO EUR javnih sredstev letno, ki jih država zagotavlja iz dejavnosti Loterije Slovenije.

Posebna skrb države za invalide se kot javni interes pri dejavnosti FIHO kaže tudi v tem, da bi moralo razporejanje javnih sredstev potekati zakonito, enakopravno, transparentno, gospodarno, pravično in pošteno do vseh upravičencev. Invalidske organizacije, ki so prejemnice javnih sredstev, bi prav tako morale s temi sredstvi ravnati v skladu z javnim interesom, da na gospodaren in smotrn način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja kar največjega števila invalidov. Tako bi moralo tudi sofinanciranje naložb invalidskih organizacij pri nakupu nepremičnin služiti javnemu interesu in uresničevanju posebnih pravic invalidov, glede na 52. člen Ustave RS.

Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Domu dva topola

Spoštovani, z uradnim dopisom apeliram na vašo komisijo, da vsaj letos prepreči neformalno in nezakonito razdeljevanje sredstev FIHO s strani nekaterih invalidskih organizacij, ki to počnejo v imenu in pod okriljem pravno-formalno neobstoječega subjekta NSIOS, še preden se ta dejansko zgodi; 19. in 20.11.2013. Tri leta zapored vam prinašam video gradivo in dokumente, ki nesporno dokazujejo, da se v Domu dva topola v Izoli, ki je v lasti Društva distrofikov Slovenije, sestajajo invalidske organizacije, ki na vsakoletnem javnem razpisu FIHO začuda pridobijo (ali bolje si dodelijo) največ javnih namenskih sredstev. Še več, udeleženci tega srečanja so hkrati tudi člani pristojne Komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam; se pravi sami sebi dodelijujejo večino razpoložljivega denarja. Nesporni dokaz mojih trditev so tudi vsakokratni izidi dodeljenih sredstev posameznim organizacijam na letni ravni (dovolj je pogledati na spletno stran). Razvidno je, da se sredstva delijo po istem ključu, torej po procentih in ne glede na veljavne kriterije in merila FIHO. Ocenjevanje pristojne Komisije je zgolj farsa, t.i. usklajevanje na principu vzajemnosti in solidarnosti pa dejansko poteka med petimi ljudmi, ponoči, ko večinoma udeležencev že sladko spi.

Šokantna novica. Nezaslišano, grozno, neverjetno, ampak kot kaže gre za resnično že izvršeno dejstvo, ki govori napredujočem EU totalitarizmu. Novico smo zasledili na različnih italijanskih spletnih straneh in jo povzemamo. Grška vlada je pred nekaj dnevi, natančneje 24. oktobra, v Kazenskem zakoniku sprejela amandma, po katerem vsaka oseba, ki se zoperstavi ali izraža nestrinjanje z ukrepi proti državam članicam oz. zunanjo politiko Evropske unije, kritiko organizacijam ali osebam, ki delajo v EU, kaznuje z zaporom do dveh let.

No, pa smo dobili še eno zanimivo finančno-ekonomsko novico, ki nas lahko resno zaskrbi. Morda pa nekatere druge celo grenko nasmeji, če vemo kako se finančni sistem vrti; če poznamo logiko na kateri temelji in strategije kako se neprestano reproducira s tem, ko nas zadolžuje, nas seveda obenem zasužnjuje.

Mednarodni denarni sklad (IMF) pod vodstvom Christine Lagarde in z njeno vojsko nadobudnih ekonomistov v svojem nekakšnem mesečnem poročilu z dne 13.10.2013 “Fiscal Monitor” na strani 49 podaja idealen recept za rešitev problema javnega dolga.

Pismo pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Ga. Nataši Pirc Musar

Informacije javnega značaja – Izigravanje FIHO

Spoštovani!

Večkrat smo se kot medij in tudi kot zainteresirani posamezniki zamanj obračali na vaš urad s prošnjo za posredovanje in pomoč v okviru vaših pristojnosti. Predvsem glede dostopnosti na javnih sejah Sveta FIHO, saj se le-te odkar je direktorovanje nastopil Štefan Kušar zaprte za javnost, in sicer celo z varnostno službo fizično prepreči vstop novinarjem in zainteresirani javnosti; vse to brez pravno-formalne utemeljitve, zgolj sklicujoč se na interni pravilnik, ki pa je podrejen akt. Prav tako tudi odgovori, ki jih kot medij s strani FIHO prejemamo v odgovor so zelo pomanjkljivi, oziroma ne odgovarjajo na naša vprašanja. Primer tega je lahko “odgovor”, da je dostopnost fotografij nadzora v spornem skladišču Društva distrofikov Slovenije, ki je tudi v obravnavi KPK avtorsko delo in torej nedostopno za vpogled; kar je seveda povsem absurdna trditev, saj gre za nadzor, ki ima namen preverjanje transparentne namenske in smotrne porabe javnih sredstev.

Poslanke in poslanci DZ RS

Vlada RS

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Svet FIHO

Komisija FIHO za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam

Spoštovani!

Pišemo vam glede nevzdržnih in nedopustnih ter ponavljajočih se goljufij, ki se sistematično dogajajo pri razdeljevanju namenskih javnih sredstev FIHO; katerih žrtve so/smo nenazadnje tudi porabniki osebne asistence. Le-ti so/smo življenjsko odvisni od pomoči naših osebnih asistentov, katerih plače oz. zaposlitev je resno ogrožena prav zaradi diskriminacije, ki jo doživljamo s strani FIHO.

Pred nekaj dnevi je v intervjuju v Večeru minister Uroš Čufer med drugim izjavil, da smo državljanke in državljani oz. davkoplačevalci “sponzorji” in se ob tem zasmejal. Morda lahko sklepamo, da je pri tem mislil predvsem na t.i. sanacije bank in vseh drugih lukenj, ki jih bodo še odkrili s stresnimi testi. Ker tega nismo bili sposobni že prej oceniti sami nam bodo sedaj to naredili drugi in mastno zaračunali kar 21 milijonov; super ne!?

Bomo videli, kaj se bo zgodilo s prijavo na KPK direktorja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) Štefana Kušarja zaradi zlorabe položaja in materialnega okoriščanja iz javnih namenskih sredstev. Ta gospod si res privošči marsikaj, občutno preveč, vse to pa se plačuje iz namenskega javnega denarja FIHO, ki bi v prvi vrsti moral biti namenjen storitvam za uporabnike humanitarnih in invalidskih organizacij.

Že nekaj dni se v vesoljni Sloveniji na dolgo in široko špekulira z morebitno kandidaturo Zorana Jankovića za predsednika Pozitivne Slovenije kot da bi bila to zares relevantna novica. On pa se novinarjem, ki mu neprestano sledijo in ga zamanj sprašujejo o njegovi odločitvi, preprosto smeje z njegovim značilnim Mumbly smehom. Saj se spomnite znamenite risanke?

Ravnokar se bo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve začela sestajati skupina, ki naj bi spisala Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20). Deklarirani namen nacionalnega sistema socialnega varstva naj bi bil omogočiti socialno varnost in socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Slovenije, a vsakemu postane kaj kmalu jasno, da gre zgolj za prepisano besedičenje prejšnjih obdobij, ki z realnim stanjem in možnostjo uresničitve nima prav nobene povezave. Stanje socialne varnosti in socialne izključenosti se skokovito širi iz »tradicionalno bolj ogroženih skupin« na splošno populacijo.