Kljub novim “Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij”, za katera se je obljubljalo, da bodo v prid transparentnosti in pravičnosti pri delitvi sredstev FIHO, so navade funkcionarjev invalidskih organizacij kot železna srajca. Druščina se je 19. in 20. 11. 2012 ponovno zarotniško zbrala v domu Dva topola, v Izoli. Stara, nezakonita praksa delitve denarja FIHO v Izoli se mirno nadaljuje, gre za več kot 22 milijonov EUR; od tega 65% za 29 invalidskih organizacij. Ne le da se tukaj zberejo funkcionarji združeni v NSIOS, ampak nekateri od teh so tudi člani Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in sicer tu najdemo Vladimirja Pegana, predsednika, Iva Jakovljeviča, Mirjam Kanalec, Matejo De Reya, Matjaža Juharta, Draga Šajna in Romana Velikonjo. Po večerji se »komisija v Izoli« dokončno odloči kako bodo na FIHO razdelili sredstva v letu 2013. Pri njihovem nečednem početju jih zmotijo le pričakovani udori janičarke (tako me ljubkovalno kliče Šuštaršič) Elene Pečarič in njenih spremljevalcev. A pred temi se z lahkoto ubranijo z najemanjem varnostne službe, ki pa je tokrat zatajila. Martini Piskač je celo uspelo priti na sam kraj zločina kjer jih je zasačila »in flagrante«. Z grozo Borisa Šuštaršiča, ki mu nič ni bilo jasno kaj se dogaja. Besno je zavpil: »koga jaz plačujem«! Mi pa vpijemo: »kriminalisti pohitite in nas lopovov že enkrat odrešite«!

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska 41

1000 LJUBLJANA

Ovaditeljica: Elena Pečarič

Sp. Škofije 156

6281 Škofije

Ovadeni: Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, Socialno zbornico Slovenije (zakonitih zastopnikov)

in

Državno volilna komisija (odgovorna oseba DVK komisije)

K A Z E N S K A O V A D B A

zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 165. členu kazenskega zakonika, ki se preganja po uradni dolžnosti

1x

priloge 1x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Spodaj podpisana ovaditeljica vlagam zoper obdolžene Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, kar je razvidno iz seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta-predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

in sicer:

Društvo distrofikov Slovenije, Boris Šuštaršič (zakoniti zastopnik)

Zveza paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic (zakoniti zastopnik)

Zveza Društev gluhih in naglušnih Slovenije, Frida Planinc (zakonita zastopnica)

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, Jože Okoren (zakoniti zastopnik)

Zveza delovnih invalidov Slovenije, Drago Novak (zakoniti zastopnik)

ŠENT – Slovensko druženje za duševno zdravje, izvršni direktor, mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

Socialna zbornica Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač

Državno volilna komisija, predsednik komisije Anton Gašper Frantar

Zakon o državnem svetu določa:

b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti

36. člen Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem svetu volijo volilna telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki ustreznih poklicnih organizacij. Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov.

Navodilo št. 1 na strani 4-5, ki ga je sprejela Državna volilna komisija dne 6.9.2007 nadalje določa: http://www.dvk-rs.si/files/files/Navodilo-st.-1-za--volitev-izvedbov-drzavni-svet.pdf

Socialno zbornico Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

in Državno volilno komisijo,

kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja po 165. členu I. in II. odst. KZ RS, saj je obdolženi:

  1. podali lažne podatke v postopku za določanje elektorjev za volitve v Državni svet, ki je njegovi organizaciji prinesla neopravičeno število elektorjev in to vpliva na vnaprej določen volilni rezultat na volitvah, ki bo 22. novembra 2012,
  2. Državno volilna komisija je opustila dolžno ravnanje urade osebe

kar predstavlja za ovaditeljico hudo škodo zaradi dejstva posledic neregularnih volitev v Državni svet, s čemer je obdolženi pod 1. izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja ponarejanja volilnih listin po I. odstavku 165. člena (uničenje ali ponarejanje volilnih listin) KZ RS.

O b r a z l o ž i t e v:

Vsaka organizacija, ki je upravičena, da sodeluje na volitvah mora predložiti listino o strokovnih članih na podlagi katerih pridobi elektorje. Na sto strokovnih delavcev ima pravico do enega dodatnega elektorja. Več elektorjev ima, večjo volilno moč pridobi. In invalidske organizacije so se zelo dobro usposobile za manipulacijo s podatki in prikazovanjem daleč večjega števila strokovnih delavcev kot jih dejansko premorejo. Prikazujejo število članstva oz. poljubno izmišljeno število, da le dosega ali presega 100. Vse, da pridobijo še enega elektorja. Nikakor pa ne gre za dejansko število strokovnih delavcev, ki opravljajo ustrezno strokovno dejavnost na področju socialnega varstva in so tudi člani ali celo zaposleni v organizaciji. Ker tega nihče ne preverja jih ne skrbi, da bi za svoje nezakonito početje kdo odgovarjal.

2x smo pozvali Državno volilno komisijo (DVK), ki pa očitno nima namena preverjanja oz. sprejemanja ukrepov za dejansko ugotavljanje upravičenosti dodatnih elektorjev, zato to dejanje razumem kot opustitev dolžnega ravnanja uradne osebe.

O vsem dogajanju sproti sem obveščala Komisijo za preprečevanje korupcije, ki zadevo preučuje.

Zato pozivam, da se sproži preiskava in vloži kazensko ovadbo po uradni dolžnosti.

Priloga 1 Seznam elektorjev, seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta – predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

Priloga 2 Članek Vstopnica v Državni svet, ponarejanje listin

http://za-misli.si/kolumne/elena-pecaric/596-vstopnica-v-drzavni-svet-ponarejanje-listin

Priloga 3 Dopis DVK z dne, 7.11.2012

http://www.rtvslo.si/blog/elena-pecaric/drzavni-svet-ponarejanje-listin/77749

Priloga 4 Dopis MDDSZ

Priloga 5 Dopis na Socialno zbornico Slovenije

Priloga 6 Seznam kolizije interesov in sum ponarejanja pravil Socialne zbornice Slovenije (molk organa na prošnjo za pojasnila)

Priloga 7 Navodila DVK glede volitev v Državni svet

  1. predlaga obdolženega za krivega očitanega mu kaznivega dejanja, v skladu z določbo I. 289. člena KZ ter vloži kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Ljubljana, 14. november 2012

"Vzemite mi vse, pa bo gospodarstvo cvetelo", "Diplomo lahko kupiš, pameti pa ne", "Kar Janša skuha, slaba juha", "Slovenija je najbolj konkurenčna v korupciji", “Rešimo pamet, ne bankirjev!” je s transparenti opozarjalo več kot 30.000 protestnikov na demonstracijah proti varčevalnim ukrepom.

Društvo Integriteta je 25.10.2012 organiziralo okroglo mizo, z naslovom "Pasti nepremišljenega sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih postopkih in posledice za nacionalni sistem integritete". K razpravi so bili vabljeni: informacijska pooblaščenka Natašo Pirc Musar, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Rok Praprotnik, direktor CNVOS-a Goran Forbici, izvršna direktorica Združenja Manager Sonjo Šmuc, predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes, ter generalni sekretar Vrhovnega sodišča Janko Marinko.

In še poslanec Vogrin o tem, kako delajo njegovi kolegi

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO je danes sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2012 v višini dobrih 26 milijonov evrov in finančni načrt za leto 2013 v višini skoraj 23 milijonov evrov. Javni razpis FIHO za leto 2013 bo objavljen 12. oktobra. Pod krinko izpolnjevanja zahtev Računskega sodišča RS so na FIHO sprejeli nova »Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij« ter spletno aplikacijo za javne razpise za sredstva FIHO. Celoten koncept gre prav v nasprotni smeri od priporočil iz revizijskega poročila z dne 09.11.2009. Da bi nam preprečili vstop in pogled v transparentnost delovanja so najeli varnostnike in s tem grobo kršili tudi Poslovnik o delu FIHO, ki v drugem členu določa, da je delovanje organov FIHO javno. Na seji smo pogrešali prisotnost vabljene Alenke Jeraj, predsednice Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bi lahko videla kako »odkrito« poslujejo v FIHO in preverila smotrnost naložbe za več kot pol milijona evrov Društva distrofikov Slovenije. Do kdaj bomo še morali čakati na nov razpis za mesto direktorja FIHO? Na oba stanovska društva novinarjev smo poslali prošnjo za pomoč, posredovanje in zaščito novinarskega dela, saj smo bili opozorjeni, da nam bodo z varnostniki poskusili preprečiti vstop in prisostvovanje na seji, na odziv še vedno čakamo. Saj seje javne in odprte. Snemanje predhodne seje nam je bilo fizično onemogočeno in z njihove strani je bila poklicana policija, ki pa ni ugotovila motiva za posredovanje. Posnetek tega dogajanja si lahko ogledate v tem prispevku. Prav tako pričakujemo odziv Vlade RS na naše pisanje Vlada podpira invalidsko mafijo? Boris Šušteršič, ki je na vseh sejah prisoten kot predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije, je izrazil zadovoljstvo, da Zakon o osebni asistenci ni bil sprejet, ker bi jim le-ta podrl celoten sistem planov FIHO.

Na Butalskem mestnem svetu so v četrtek, 6.9. razpravljali o tem, česa imamo DOVOLJ (preveč) in česa imamo DOVOLJ (zadosti)! O sodobnem potrošništvu so spregovorili: Magda Šmon, Simon Brežan, Nina Šoštarič.

Organizatorja kampanje sta Društvo Humanitas in Društvo Focus.

Drage sodrzavljanke in spostovani drzavljani!

Združenje umetnikov Paviljon je 3. septembra predsedniku DZ Gregorju Virantu posredovalo pobudo volivcem za vložitev 4 predlogov zakonov in sicer Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o osnovnem bivanju, Zakon o samozdravljenju in Zakon o konoplji. Rok za zbiranje potrebnih 5000 podpisov prične teči 12. september in traja do 10. novembra.

V skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi lahko predlog zakona DZ predloži najmanj 5000 volivcev, kar pomeni, da bodo morali pobudniki za vsakega izmed štirih zakonskih predlogov zbrati po najmanj 5000 overjenih podpisov volivcev.

Včeraj se je vladajoča koalicija brez argumentov, vesti in sramu odločila, da gladko ubije Zakon o osebni asistenci, ki ga je podprlo več kot 7.000 volivk in volivcev. Prav nič jih ne bi stalo, da bi sejo prestavili in bi glede na dejstvo, da so se poslanci iz dopusta vrnili šele v ponedeljek, sebi in nam dali še nekaj časa za razumevanje problema in nakazanih rešitev v predlogu. Tako bi lahko skupaj z pristojnim ministrstvom zbližali stališča ter dogradili predlog v kolikor bi bilo to potrebno. Naših amandmajev (čistopis) niso niti pogledali in s tem so dokazali, da jih življenja ljudi sploh ne zanimajo. Zakon je bil usklajen z uporabniki osebne asistence z različnimi vrstami invalidnosti, nismo pa iskali konsenza s strani funkcionarjev invalidskih organizacij, saj zakon govori o pravici posameznikov in nikjer v besedilu se ne omenjajo invalidske organizacije ampak le izvajalci. Med sejo so se nekateri poslanci koalicije igrali s svojimi telefoni in grozeče pogledovali na kolege, ki niso bili tako zelo prepričani, da glasujejo prav, če ubijejo zakon. Pokazali so, da imajo moč, da so brez razuma in znajo le ubogati ukaze v škodo ljudi in škodo napredka države. Človekove pravice so ponovno pohojene, ponovno si je politika umazala obraz. Kaj bomo res morali čakati, da nekdo od politikov "pade na invalidski voziček"? S sklonjenimi glavami so (koalicijski poslanci) na koncu seje pobegnili mimo nas. Predlagatelj predloga, da se zakon zavrne g. Tisel je po koncu seje odšel do Borisa Šuštaršiča, ki je bil vidno zadovoljen, da je uspel ubraniti uzurpirani namenski denar FIHO, saj bi lahko celo odšel za prave namene; za ljudi, ki jim je namenjen, za neodvisno življenje.

Iz posnetka seje odbora je razvidno, da smo argumentirano odgovorili, prav na vse očitke, nasprotno pa od poslancev, ki so glasovali proti zakonu ni bilo slišati nobenih razlag za svoje stališče. http://tvslo.si/predvajaj/5-seja-odbora-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-invalide/ava2.145056043/