Članek
Odločno nasprotovanje predlogu novele Zakona o invalidskih organizacijah, ki krši ZN Konvencijo o pravicah invalidov!
Objavljeno Jul 08, 2024

Predsednik Vlade RS
Dr. Robert Golob
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana


Zadeva: Odločno nasprotovanje predlogu novele Zakona o invalidskih organizacijah, ki uvaja dvojno financiranje invalidskih organizacij in krši ZN Konvencijo o pravicah invalidov!


Spoštovani,
odgovor in pojasnila, ki so nam bila podana s strani predsednice NSIOS, so očiten in jasen dokaz, o čemer opozarjamo in zakaj odločno nasprotujemo predlogu novele Zakona o invalidskih organizacijah. Naše bojazni in opozorila, ki so bila poslana na pristojne institucije, (in medijem), še posebej Ministru za finance, gospodu Klemnu Boštjančiču ter Predsedniku vlade RS, dr. Robertu Golobu, so bila povsem spregledana in nanje nismo dobili nobenega odziva kakor tudi ne pojasnila s strani pristojnih. Zgolj Predsednica RS je naš dopis preposlala v pristojnost za odgovor na MDDSZ, a tudi od tam je vse tiho.Predlog sprememb Zakona o invalidskih organizacijah je diskriminatoren in z njegovo uveljavitvijo država sama dvojno financira ene in iste dejavnosti. Naj natančno pojasnimo; javna sredstva fundacije FIHO, ki so izvzeta iz proračuna RS, so namenjena za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma njihovih uporabnikov. FIHO vsaki prijavljeni invalidski organizaciji (IO) – večina so članice NSIOS - iz letnega razpisa dodeli precejšnja sredstva za delovanje, programe in investicije. Sredstva za delovanje[1], še posebej v okviru upravljanja so namenjena za članarine drugim organizacijam, udeležbi na nacionalnih in mednarodnih dogodkih, raziskavah, razvojnim dejavnostim in še posebej sodelovanju in povezovanju – na nacionalnem in mednarodnem področju. Sedaj pa naj bi država s spremembo Zakona o invalidskih organizacijah še dodatno financirala samo “NSIOS”, za namen izvajanja teh istih dejavnosti.

V ta namen je že v lanskem letu Ministrstvo za finance planiralo 250.000 EUR za leto 2024 in enak znesek tudi v letu 2025.

Kje je pravna podlaga za takšno dodatno financiranje?
Kaj pa z drugimi IO, ki niso in ne želimo biti včlanjeni v NSIOS, ker smo bili iz njega v preteklosti izključeni?


Vprašljiv pa je tudi sam postopek sprememb tega zakona in prav tako obravnava po skrajšanem postopku v DZ RS; ne nazadnje tik pred parlamentarnimi počitnicami.

Kot nam je znano, predlog sprememb Zakona o invalidskih organizacijah na Svetu vlade RS za invalide ni bil niti predstavljen niti se o njem ni razpravljalo. Člani sveta so zgolj dobili v vednost priporočila Zagovornika na prvi predlog sprememb. Pa seveda priporočila Zagovornika o načelu enakosti glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o invalidskih organizacijah, ki so bila v celoti spregledana in neupoštevana.

NSIOS ima ekskluzivni privilegij in čast, da se s to vlado srečuje na t. i. fokalnih skupinah, kjer po potrebi povabi tudi kakšnega izmed svojih članov. Čeprav smo nekajkrat izrazili interes za pogovor na najvišjem nivoju nam, to ni bilo omogočeno, odobreno. Teme fokalnih skupin niso znane zainteresirani javnosti, ampak jih medsebojno določajo. Na fotografijah posameznih srečanj pogosto opazimo tudi direktorja FIHO, Boruta Severja in se nam pojavlja sum, da gre za močno kolizijo interesov. Svet FIHO je sestavljen iz 23 članov; 3 so predstavniki vlade RS, 10 predstavnikov humanitarnih organizacij in 10 predstavnikov invalidskih organizacij, zgolj dva od 10 pa nista člana NSIOS. Že več desetletij namreč opozarjamo vsakokratno vladajočo politiko na sporno, diskriminatorno in netransparentno razdeljevanje javnih sredstev v okviru fundacije FIHO.


Zakonita zastopnica mag. Mateja Toman ne pojasni, kako so po dolgem lobiranju naposled le prišli do statusa pravnega subjekta, čeprav je bilo leta 2008 določeno, da do tega niso upravičeni. NSIOS, kot potrjuje tudi sedanja zakonita zastopnica, se je vsa leta financiral iz prispevkov včlanjenih IO. Zamolči pa ključno dejstvo, ki je veljalo kot nekakšna javna skrivnost, da je vsaka včlanjena IO za NSIOS, namenila 1 % pridobljenih letnih javnih sredstev iz javnega razpisa FIHO. Takšno početje seveda ni imelo nobene pravne podlage in je bilo torej nezakonito, a kljub temu politično tolerirano. Na vsa ta dejstva smo dolga leta opozarjali KPK, DZ RS, MDDSZ, Računsko sodišče RS, Predsednika RS in seveda vsakokratno vlado. Na podlagi povedanega še vedno trdimo, da obstaja nedopustno velika kolizija interesov med FIHO in NSIOS. Dovolj je, da pogledamo letne sklepe FIHO posameznih IO, da nam je več kot jasno, kako se javna namenska sredstva obračajo, razdeljujejo in čemu služijo.


Tokrat namesto ignorance dejansko pričakujemo in zahtevamo uradne odgovore, pravne podlage in argumentacije s strani pristojnih;
Vlada RS, Dr. Robert Golob
Ministrstva za finance, Klemen Boštjančič
Predsednice RS
MDDSZ, Luka Mesec
KPK
Računskega sodišča RS


Lep pozdrav,
Elena Pečarič
Predsednica in strokovna vodja YHD

Ljubljana, 4. 7. 2024[1] 1.2 Delovanje
Drugi pojem za delovanje so tudi administrativni stroški. V spletnem obrazcu se delijo na, a). operativni odhodke, b). osebni prejemki in c). upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti. V delovanje spadajo tako: a). operativni odhodki (material in storitve brez osebnih prejemkov): ¾ najširši in splošni management zaposlenih in prostovoljcev (kadrovska vprašanja, obligacijska razmerja, spremljanje, sankcioniranje…), ¾ računovodska funkcija, pravna služba, ¾ zbiranje donacij in sponzorstev, ¾ javljanje na razpise in poročanje o porabi sredstev, ¾ druge splošne obveznostmi do državnih organov in služb, ¾ in druge splošne naloge b). osebni prejemki, ki so neposredno povezani z odhodki iz a.) in c.) (stroški dela po pogodbah o delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas, nagrade, pogodbena in druga dela) c).
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti (materiali in storitve brez osebnih prejemkov): ¾ delovanje organov in drugih delovnih teles, ¾ povezovanje znotraj in zunaj organizacije, ¾ članarine za mednarodne in druge povezave ¾ splošni stiki z javnostjo in utrjevanje blagovne znamke, ¾ raziskave in študije, ¾ strokovno izobraževanje zunaj organizacije (še posebej v tujini).109. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je določila besedilo predloga zakona o spremembi zakona o invalidskih organizacijah, ki ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Predlog zakona med drugim ureja status invalidskih organizacij in njihove naloge.

Ljubljana, 20. 6. 2024


Društvo YHD in Zveza Sonček nasprotujeta predlogu novele zakona o invalidskih organizacijah

Seznanjeni smo bili, da je predlog Zakona o spremembah zakona o invalidskih organizacijah, ki je bil v javni obravnavi lanskega novembra, šel v nadaljnji oziroma vladni postopek.
Ugotavljamo, da je zakon enak in se po zaključeni javni razpravi niso upoštevale nobene pripombe in tudi ne vaša priporočila.

Ostro nasprotujemo uveljavitvi zakonskega predloga NSIOS, saj bo le-ta de facto postal edini sogovornik vlade na področju invalidske problematike. To je nedopustno in nedemokratično, saj se s tem uveljavlja diskriminatorno in "dvojno financiranje" (NSIOS=FIHO). S tem se še dodatno poglablja možnost korupcije oz. vprašanje integritete in očitne kolizije interesov, ki je prav na tem področju vedno bila tolerirana. Številne druge organizacije s tega področja o tem niso bile niti obveščene ali zaprošene za mnenje. Taka poteza se nam zdi res nedopustna, sploh, ker je že določeno, da naj bi v letih 2024 in 2025 NSIOS prejel 250.000 evrov. Prav nedopustno in neokusno je pri tem sklicevaje na ZN Konvencijo o pravicah invalidov (MKPI), prevod katere v slovenščino je povsem neustrezen[1]. Iz nje so namreč izključene vse organizacije, ki se zavzemajo za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Le-ti so pri nas uvrščene med humanitarne organizacije in ne med invalidske organizacije, kar že samo po sebi govori o tem, da se MKPI razlaga in prilagaja na diskriminatoren slovenski sistem in preživelo prakso.

https://yhd-drustvo.si/drustvo-yhd-in-zveza-soncek-nasprotujeta-predlogu-novele-zakona-o-invalidskih-organizacijah/


Javno pismo predsedniku Vlade RS, gospodu Robertu Golobu

https://elenapecaric.za-misli.si/qpost/319496/Invalidska-birokracija-se-dodatno-financira

Priporočila zagovornika načela enakih možnosti, ki so bila povsem ignorirana

1. uskladi urejanje delovanja in financiranja vseh organizacij ljudi z invalidnostmi z razumevanjem invalidnosti, pravicami ljudi z invalidnostmi ter vlogo in položajem organizacij ljudi z invalidnostmi po Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI)
2. analizira in obrazloži, interese katerih ljudi z invalidnostmi zastopa obstoječe združenje, ki opravlja vlogo nacionalnega sveta, katerih pa ne, in opravi analizo dosedanjega modela posvetovanj z invalidskimi organizacijami, reprezentativnimi invalidskimi organizacijami in svetoma invalidskih organizacij ter določi ukrepe za preseganje pomanjkljivosti, zlasti nevključevanja nekaterih skupin ljudi z invalidnostmi v te procese
3. opravi presojo učinka načrtovanega proračunskega financiranja zgolj (enega) sveta invalidskih organizacij in upošteva načelo enakih izhodiščnih možnosti pri izvajanju poslanstva vseh organizacij ljudi z invalidnostmi. Učinek sedanjega osnutka bi bil izboljšanje položaja točno določenega zasebnega subjekta, ki zastopa izključno interese svojih članic.


Lep pozdrav,
Elena Pečarič,
predsednica YHD in strokovna vodja

#Ajdovščina #aktualno #Aktualno #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brežice #Brezovica #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolenjskeToplice #DolPriLjubljani #Domžale #Dornava #Dravograd #družba #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #HočeSlivnica #Hodoš #Horjul #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Kočevje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubljana #Ljubno #Ljutomer #Logatec #LogDragomer #LoškaDolina #LoškiPotok #LovrencNaPohorju #Luče #Lukovica #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #politika #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #Štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #Zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk